POST:/Douyin/Token/FromCode


参数:

{

    "oc_code":"橙云中台中配置的账户Code"

}


返回:

{

    "message": "成功",

    "code": 1,

    "value": "30_rS-c7xwnSZasBFgJGviSqNykg8mZz4VHCSlXgAFJvETdLFb8PhLKH5u2tY0DMZGPkKOXw2wquhyhvnazmJswb2_49QcX-ZRKJBl8Ovfka38Y0-qGcHvIO4jTKyOc8SIEJTuXuQOzTBHyKE8zMSIcAEACIY"

}