POST:/Wechat/Card/CreateCardQRCode


官方文档:

https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/Cards_and_Offer/Distributing_Coupons_Vouchers_and_Cards.html


参数:

{

      "oc_code":"橙云中台中配置的账户Code",

      ......

      ......

}


-- 可以设置领取单张卡券或领取多张卡券


返回:

{

    "message": "成功",

    "code": 1,

    "value": {

                      "errcode": 0,

                      "errmsg": "ok",

                      "ticket":  "gQHB8DoAAAAAAAAAASxodHRwOi8vd2VpeGluLnFxLmNvbS9xL0JIV3lhX3psZmlvSDZmWGVMMTZvAAIEsNnKVQMEIAMAAA==", 

                      "expire_seconds": 1800,

                      "url": "http://weixin.qq.com/q/BHWya_zlfioH6fXeL16o ",

                      "show_qrcode_url": " https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/showqrcode?ticket=gQH98DoAAAAAAAAAASxodHRwOi8vd2VpeGluLnFxLmNvbS9xL0czVzRlSWpsamlyM2plWTNKVktvAAIE6SfgVQMEgDPhAQ%3D%3D"

 }

}


-- errcode = 错误码

-- errmsg = 错误信息

-- ticket = 获取的二维码ticket,凭借此ticket调用 通过ticket换取二维码接口 可以在有效时间内换取二维码。

-- url = 二维码图片解析后的地址,开发者可根据该地址自行生成需要的二维码图片

-- show_qrcode_url = 二维码显示地址,点击后跳转二维码页面